ASBESTIKARTOITUS

ASBESTI-KARTOITUS

AHA-sertifioitu asbestikartoitus Tampereen alueella

Asbesti on vaarallinen haitta-aine

Asbesti on vaarallinen haitta-aine, josta on päästävä eroon. Myös muut rakenteissa esiintyvät haitta-aineet pitää selvittää ja kartoittaa.

Mitä asbesti on?

Asbesti on maasta louhittava kuitumainen mineraali. Sitä on käytetty
rakennusteollisuudessa paljon, koska sillä on useita hyviä ominaisuuksia. Se on ollut edullista, paloturvallista, ja sillä on voitu
lisätä materiaalien kestävyyttä.

Asbesti on kuitenkin hyvin vaarallista terveydelle, jos kuituja joutuu
hengitysilman mukana ihmisen hengityselimistöön.

Asbestikartoitus

Suomen lain mukaan asbestikartoitus on välttämätön toimenpide
kaikissa ennen vuotta 1995 rakennetuissa kiinteistöissä, ennen kuin ryhdytään remontin vaatimiin purkutöihin. Kartoituksen teettäminen on
rakennuttajan vastuulla.

Asbestikartoitus selvittää sisältääkö purettavat rakenteet haitallista asbestikuitua.

Asbestikuitu on terveydelle erittäin vaarallista. Pienintä terveydelle haitallista altistusta ei tunneta. Asbestikartoitus selvittää purettavien rakenteiden asbestipitoisuuden.

Asbestikartoitus selvittää sisältääkö purettavat rakenteet haitallista asbestikuitua.

Terveydelle vaarallista asbestikuitua.

Asbestikartoituskäynnin yhteydessä rakennuksen tilat tarkistetaan ja
tarvittaessa rakenteista otetaan materiaalinäytteitä. Näytteet tutkitaan
testilaboratoriossa.

Kartoituksesta laaditaan aina kirjallinen raportti, johon liitetään
laboratorion analyysivastaus. Joidenkin materiaalien voidaan todeta
olevan asbestittomia myös kokemusperäisen tiedon pohjalta, mutta siitä huolimatta vaaditaan kirjallinen raportointi.

Mikäli asbestia havaitaan, sen purkaminen on luvanvarainen toimenpide,
jonka saa tehdä ainoastaan asbestipurkuihin valtuutettu yritys.

Rakenteissa voi asbestin lisäksi esiintyä myös muita haitallisia aineita. Tällaisia ovat raskasmetallit, PAH-yhdisteet ja PCB. Näille on määritetty pitoisuusrajat. Mikäli ne ylittyvät, on jäte käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Purkaminen ei ole luvanvaraista, mutta purkutöihin on olemassa rakennustiedon RT-kortteja, joiden ohjeita purkutyötä tekevän tulee noudattaa.

JARIN VINKKI:

 ”Koska asbestia ja muita haitta-aineita voi olla eri aikakausina mitä erilaisimmissa materiaaleissa ja rakenteissa, on niiden
kartoittaminen syytä aina jättää asiantuntijan tehtäväksi.”